• زیستن، گاهی دور، گاهی نزدیک

  دریافت از زیستن، دریافت از خویشتن است

 • شگفت نیست

  اگر زندگی از مرگ زاده شود

 • زیستن خیال نیست

  زیستن فرو رفتن در ژرفای هستی است

 • آرامش به سوی ما نمی‌آید

  تا خود نخواهیم!

 • زندگی را باید جُست

  و به سوی خویش کشاند