«به دست آوردن دنیا هنر نیست/یکی را گر توانی دل به دست آر.»
گلستان، باب هفتم در تأثیر تربیت