کاهش رنج دیگری، کاهش بار هستی است! با خرید و اهدای کتاب‌های طب تسکینی، از رنج بیماران نیازمند بکاهیم.

چشم انداز
انسان را از بیماری و مرگ گریزی نیست. اما می‌توان راهی که به بیماری و مرگ می رسد برای هر انسانی آسان ساخت. زیست یار همراه با جنبش جهانی هاسپیس بر آن است که تسکین دهنده رنج های بیماران سخت درمان و خانواده آن ها باشد. زیست یار بر آن است که فرهنگ سنتی آرزو و دعا برای کمک به بیمار را با گام‌های عملی دیگر پیوند دهد و آرزوها و دعاها را با عمل نیز همراه سازد. انسان در سخت ترین وضعیت های بیماری نیز می تواند راه هایی پیدا کند که به بیمار آرامش ببخشد و اندکی از رنج های او بکاهد. همه ما کم و بیش این تجربه دردناک را از سر گذرانده ایم که با درگیر شدن یکی از افراد خانواده یا دوستان با بیماری های سخت درمان ، هنگامی که رنج درد جان او را می کاهد به جای کمک برای کاهش درد او در نهان یا آشکار اشک ریخته ایم. ما باید این باور ساده را در جامعه جا بیاندازیم که می‌شود فراتر از گریستن نیز کارهای ساده ای انجام داد که به راستی کمک به کاهش دردها و رنج های بیمار باشد.

هدف ها

  • انتشار کتاب‌های موضوعی مناسب برای گونه‌های شناخته شده بیماری‌های سخت درمان
  • آشنایی خانواده‌ها و مراکز درمانی و دانشگاهی با شیوه‌ایی متفاوت از نگه‌داری بیماران سخت درمان از راه برگزاری کارگاه‌ها، مشاوره های شخصی و گروهی و کتاب های مناسب
  • ترویج فرهنگ طب تسکینی در جامعه ایران و کشورهای هم زبان
  • ایجاد فرهنگ درک گریزناپذیری مرگ و کمک به کاهش دردها و رنج‌هایی که از این راه به خانواده ها وارد می شود
  • جذب کمک های مالی نیکوکاران توانمند برای ترویج فرهنگ طب تسکینی از راه خرید کتاب های این حوزه و پخش آن در مراکز درمانی و نهادهای حمایتی خیریه
  • دگرگونی در نگرش خیرات و نذرهای خوراکی به خیرات و نذرهای فرهنگی برای ماندگاری و تاثیرگذاری خیرات و نذرهای فرهنگی در کمک مستقیم به بیماران و خانواده های آن‌ها
  • ایجاد فرهنگ حس « همه ما انسان ایم و همه انسان‌ها یک روز با درد و رنج بیماری و مرگ روبه رو خواهند شد» در جامعه با این هدف که خانواده ها در هنگام درگیر شدن با بیماری های سخت درمان و مرگ های ناشی از آن دچار افسردگی های گسترده نشوند و بتوانند خود و خانواده را به امید برای زندگی پیوند دهند
  • جذب همکاری ها و همیاری های پزشکان و گروه های درمانی برای آشنایی با طب تسکینی
  • ترویج طب تسکینی از مطب پزشکان و مراکز درمانی به عنوان روشی که از رنج بیماران در هنگام درد یا مصرف داروهای خاص می کاهد و برای خانواده های آن ها راهنمای ارزنده خواهد بودا

راهبرد
راهبرد اصلی زیست یار این است که زندگی در دوره خود چهره های گوناگون دارد. از هنگام زایش تا مرگ برای هر انسان و برای خویشان و خانواده های آن ها و دوستان و پیرامونیان هزار رخداد شاد و غم انگیز رخ می دهد . آنچه که انسان را در همه این موارد به زیستن وامی دارد، امید است. راهبرد زیست یار این است که امید را در هنگام درگیری خانواده ها با بیماری های سخت درمان و پیامدهای برآمده از آن مانند مرگ و فقدان عزیز در دل آن ها بکارد ، پرورش وگسترش دهد. انسان تنها با امید است که می تواند با بیماری ها و پیامدهای ناشی از آن کنار بیاید یا بر آن ها چیره شود. اما امیدی که زیست یار دارد از گروه امیدهای خردمندانه و عقلانی است. امیدهایی که با خود همیاری و شناخت دارد. اگر در کنار ما بیماری سرطانی است که نیاز به لذت بردن از خوراک و رهایی از درد دارد تنها با خواندن ذکر و دعا یا آرزو نمی توان از رنج های او کاست،‌بلکه در کنار این کارها باید برای او کارهای عملی انجام داد. راهبرد زیست یار این است که دانش خانوده ها را در این زمینه افزون کند و همیاری دیگران به ویژه پزشکان ، پرستاران و گروه های درمانی و نیکوکارانی که می توانند این اندیشه را در جامعه ترویج کنند برای پیشبرد این کار جذب کند.

پیشینه
چند دهه ای است که در حوزه دانش پزشکی رشته تخصصی ایی شکل گرفته که نام آن طب تسکینی Palliative Medicine است. طب تسکینی که بخشی از مراقبت های تسکینی Palliative Care ا است ، هنگامی در جهان جای خود را باز کرد که دانش پزشکی در برابر توانایی های محدود خود در بهبود یا سرکوب برخی از بیماری های سخت درمان به درک واقعی نزدیک تر شد. تا پیش از این روش درمانی برای بیماری های سخت درمان مانند سرطان، تنها درمان های تهاجمی مانند جراحی یا شیمی درمانی بود و هنگامیکه این روش ها هم به نتیجه نمی رسیدند بیمار در تخت بیمارستان یا در خانه به حال خود رها می شد. اما با گسترش این نگاه که رها کردن بیماران در وضعیت سخت دور از کرامت انسانی است و باید راه‌های جایگزین برای کمک به این بیماران پیدا کرد، کم کم طب تسکینی به عنوان شیوه ای جایگزین راه خود را باز کرد.

مراقبت های تسکینی همان گونه که نام آن گواهی می دهد، به کار گیری روش‌های درمانی تسکین دهنده یا آرامش بخش برای بیمارانی است که بیماری‌های سخت درمان دارند و این بیماری‌ها در مراحل پیشرفته و پیشرونده اند. روش های درمانی و نگه‌داری در این رشته تخصصی مجموعه ای از عوامل حمایتی ، مراقبتی و دارویی است که پزشکان طب تسکینی با یاری گرفتن از پرستاران و مراقبان خانگی و افراد خانواده به گونه ای مشورتی در اختیار آن ها قرار می دهند تا بستر و فضایی آرامش بخش برای بیمار فراهم کنند تا زمان باقی مانده از عمر را در آسایش به سر ببرد و تا آنجا که ممکن است از دردها و رنج‌های برآمده از بیماری دور شود.